Ang Uusod-usod na si Uod Part 3 - Maikling kwento tungkol sa kaibiganAng Uusod-usod na si Uod Part 3 - Maikling Kwento 


maikling kwento pambata
maikling kwento tungkol sa kalikasan
maikling kwento ng pag-ibig
maikling kwento ng katatawanan
maikling kwento tungkol sa kaibigan
halimbawa ng maikling kwento
maikling kwento na may aral
maikling kwento tagalog

At nang sapitin nga ni Uod ang batis ay napakarami na ang naroroon, na agad siyang pinagtawanan at kinutya. Hindi nalingid kay Bathala ang mga pangyayari. Tumahimik lamang ito at nagmasid.

Hindi pa nagtagal, nagsihanda na ang lahat para sa simula ng paligsahan. Ang paligsahan ay ang “Unahan na marating ang tuktok ng kawayan”.

At sina Tutubi, Bubuyog, Putakti, Tipaklong at Uod ang maglalaban.

“Hoy, hindi ka na nahiya sa sarili mo! Anong laban mo sa amin? Kami ay may pakpak! Liliparin lang naming ang tuktok ng kawayan.”, ang wika ni Tutubi.

“Ang kapal rin naman ng mukha mo! Hindi ka dapat sumali dito. Hindi ka namin kauri.”, ang pangungutya pa ng iba. Lalong pinagtawanan ng lahat si Uod

Pinigil naman ni Uod ang pag-iyak. Gusto na sana niyang umalis, subalit naisip niya ang kaibigan niyang si Alembong. Naalala niya ang sinabi nito na si Bathala ay pantay-pantay ang pagtingin sa lahat.

At humuni na si Kuliglig, hudyat na simula na ng paligsahan.

Mabilis na lumipad sina Tutubi, Bubuyog, Tipaklong at Putakti paitaas!

Samantalang si Uod ay pilit na inaakyat ang madulas na kawayan. Nagtawanan muli ang lahat nang makitang hirap na hirap at mabagal na umusod-usod si Uod.

Nasa kalahati na ng kawayan si Tutubi na siyang nangunguna. Sinusundan ni Bubuyog at halos sabay sina Tipaklong at Putakti. Nang bigla na lamang bumuhos ang ulan.

Nagulat ang mga kulisap. Halos sunud-sunod na lumagapak sa lupa sina Tutubi at ang tatlo pang mga kasama nito dahil nabasa ang kanilang mga pakpak at bumigat.

Nang tingalain nila si Uod ay lagpas na ito sa kalahati ng kawayan at patuloy pa ring umuusad kahit hirap na hirap.Upang hindi mapahiya, muling umakyat sa kawayan ang apat na kulisap. Hindi na nila magamit ang kanilang mga pakpak na nabasa. Hirap na hirap silang nagsiakyat sa madulas na katawan ng kawayan, at paulit-ulit lamang silang nadudulas at 

English Translation : 

And when he reached the worm so that the streams are present, that she was immediately ridiculed and mocked. Not hidden in God because the circumstances. This silent and watched.

Not long after, all ready for the start of the tournament. The contest is "Forward to reach the top of the bamboo".

And were Dragonfly, Bee, Wasp, worm Hopper and competing.

"Hey, you're not ashamed of yourself! What is against us? We have wings! We just liliparin the top of the bamboo. ", The language of Dragonfly.

"The thickness of the face also! You should not join it. We're not kind. "The cynicism more. As everyone laughed and Caterpillar

The worm also stopped crying. He would like to leave, but he thought his friend Invite. He remembered that he said God are equally looking at all.

And hum that Cricket, signal the beginning of the tournament.

Dragonfly were quick to fly, Bee, Hornet Hopper and upwards!

While Caterpillar is trying to climb the slippery bamboo. They all laughed again when he saw suffering and slowly edged herself shifting the worm.

About half of bamboo which leads Dragonfly. Followed by Bees and were almost at Grasshopper and Wasp. A sudden downpour of rain.

Surprised insects. Almost chronological fall to the ground as Dragonfly and three other companions because their wings wet and heavy.

When they looked up the worm has exceeded half of bamboo and still progresses though with great difficulty.
To avoid embarrassment, remount bamboo four insects. They do not use their wings to read. They had great difficulty went up the slippery body of bamboo, and only repeated them slip